Algemene Voorwaarden


CURSUS, DIENSTEN en ACTIVITEITEN VOORWAARDEN

FACTUURVOORWAARDEN

Allereerst copyright voorwaarden: De inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid, video en software, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen onder geen enkele voorwaarde noch vorm worden gekopieerd of gebruikt tenzij toelating is verleend door de auteur. Gebruik zonder recht kunnen gerechtelijke stappen tot gevolg hebben. Naar derden: vaak is het onmogelijk om de oorspronkelijke auteur of eigenaar terug te vinden, en daar we correctheid nastreven en vergissingen mogelijk zijn, vragen we u ons te contacteren indien u meent eigenaar te zijn van gebruikte tekst, afbeelding, geluid, video of software. Wanneer we onterecht auteursrechtelijk materiaal hebben gebruikt, bieden wij u alvast onze excuses aan en zal deze meteen van de site worden verwijderd of het gebruik ervan wettelijk aanvaardbaar gemaakt worden.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/ reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten met Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach tenzij schriftelijk / elektronisch anders is overeengekomen.

 1. Door zich in te schrijven of afspraak te plaatsen, verklaart de deelnemer of cliënt akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 2. Onder “cliënt” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach een order, bestelling, dienst- of cursus reservatie plaatsen.
 3. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een cursus of bestelling / opdracht, tenzij schriftelijk anders door het Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach vermeld.
 4. Een bestelling van diensten en / of goederen of cursus reservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via de website door de klant aan Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach is verstrekt. Alle rekeningen en/of facturen van cursussen, diensten, verkopen en / of reservaties van Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach dienen instant betaald te worden.
 5. BETALINGSVERTRAGINGEN
  1. Clausule van toepassing op niet professionele cliënten
   Indien de cliënt zijn schuld op de vervaldag niet betaalt, wordt hem een ingebrekestelling gestuurd. Nadien, bij gebrek aan betaling binnen een termijn van 14 kalenderdagen is de cliënt de volgende bedragen verschuldigd: – verwijlintresten berekend op basis van de wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand in de handelstransacties; – een forfaitaire vergoeding gelijk aan : a) voor een verschuldigd bedrag lager dan of gelijk aan 150,- € : 20 EUR b) voor een verschuldigd bedrag tussen 150,01 en 500 EUR : 30 EUR + 10% van de schijf tussen 150,01 en 500 EUR; c) voor een verschuldigd bedrag hoger dan 500 EUR : 65 EUR + 5% van de schijf hoger dan 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR.
  2. Clausule van toepassing op professionele cliënten
   Elke vertraging of nalatigheid van betaling door de cliënt leidt automatisch en zonder ingebrekestelling tot: – een interest van 12% per jaar vanaf de vervaldatum tot volledige betaling, – een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 50 als boetebeding.
 6. Een cursist kan na inschrijving de cursus annuleren of uitstellen naar een latere datum. Uitstel van een cursus, tot uiterlijk 2 weken vóór de aanvang van deze cursus, is kosteloos. In geval van uitstel vanaf 2 weken vóór de aanvang van een cursus, zal 50% van de prijs van de uitgestelde cursus aangerekend worden, boven op het bedrag van de cursus die op een overeengekomen latere datum gevolgd zal worden. Uitstel wordt slechts eenmaal toegestaan per ingeschreven cursus.
 7. In geval van annulering van een cursus door een deelnemer, minder dan twee weken voor cursusdatum en om welke reden dan ook, zal steeds 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht worden. In geval van annulering vanaf 72 uur vóór de aanvang van een cursus, zal de cursusprijs steeds voor de volle 100% aangerekend worden, te verhogen met de daadwerkelijke kosten. Alle annuleringen dienen te gebeuren via aangetekend schrijven.
 8. Laattijdige reserveringen die binnen de tijdspanne van 72 uur vallen dienen altijd onmiddellijk en volledig betaald te worden.
 9. Een individuele consultatie en/of coaching-sessie die niet 24 uur voorafgaand aan de feitelijke afspraak telefonisch of schriftelijk werd geannuleerd, zal alsnog volledig aan de klant gefactureerd worden.
 10. De bijdragen voor consultaties en privé coaching worden door de klant onmiddellijk na het beëindigen van de sessie betaald. Deze regel wordt vanaf 1 januari 2015 aangepast, zie hiervoor de richtlijnen op Pricing & Policy
 11. Verder is de prijs bepaald per consultatie. Indien de consultatie door de cliënt eenzijdig en vroegtijdig wordt afgebroken, blijft het gehele bedrag verschuldigd. Hier worden geen uitzonderingen op toegestaan. Dit om de kwaliteit van dienstverlening en cliënteel optimaal te houden.
 12. Alle door verstrekte rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd, tenzij de cliënt onmiddellijk bij aanvang van het gebruik van de accommodatie zijn ongenoegen kenbaar maakt. Elk protest na gebruik van de accommodatie zal beschouwd worden als laattijdig en irrelevant.
 13. Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg, zijn volledig ten laste van de klant.
 14. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach en de cliënt onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement of kanton van de exploitatiezetel.
 15. Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
 16. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.
 17. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds beëindigen door Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach van een cursus of manifestatie als gevolg van overmacht vindt restitutie plaats per rato.
 18. De op de folders en website van Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van fouten.
 19. Aan de websites en folders van Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach kunnen geen rechten worden ontleend.
 20. Bepaalde activiteiten kunnen extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden vooraf aangekondigd en apart aangerekend. Deze dienen betaald te worden door de deelnemers zelf ten laatste op de dag van de activiteit en voor aanvang.
 21. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling, of bijzondere omstandigheden.
 22. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.